Skip to content

Handy Mathematics Symbols for Math Teachers

  • by

Podometic Place Value Colour Codes

Units Grey HEX #808080 RGB 128, 128, 0128
Ties Red HEX #FF0000 RGB 255, 0, 0
Hundreds Orange HEX #FF7F00 RGB 255, 127, 0
Kilo Yellow HEX #FFFF00 RGB 255, 255, 0
Ayuta Green HEX #00FF00 RGB 0, 255, 0
Lakh Blue HEX #0000FF RGB 0, 0, 255
Million Indigo HEX #4b0082 RGB 128, 0, 128
Crore Violet HEX #ee82ee RGB 238, 130, 238
Nyar Bronze HEX #964b00 RGB 150, 75, 0
Billion Silver HEX #c0c0c0 RGB 192, 192, 192
Set Gold HEX #d4af37 RGB 212, 175, 55

https://www.youtube.com/podometic?sub_confirmation=1

https://you tu.be/igUuzNv1YAU?t=2188

⬜ ⬛ ™ © ✗ ✓ Ā ā Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ī ī Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ṃ ṃ Ṅ ṇ Ñ ñ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ś ś Ṣ ṣ Ṭ ṭ Ū ū Pāṇini Āryabhaṭa Bhāskara Śrīpati Bhārtīya Nārāyaṇa Piṅgala Pāṭigaṇita Gaṇitakaumudi Vṛttajātisamuccaya Śridhara

⁺1 + ⁻1 + ⁺1 ⁺1 × ⁻1 × ⁺1 ÷ ⁻1 ÷ ⁺1 – ⁻1 – ⁺1 ÷ ⁻1 ÷ ⁺1
⁻ ⁺ ⁻ ⁺ + – × ÷ ⁺ ⁻ + – × ÷ ᣟ

 ⁻ –    ⁺  + + –×÷  = √ ∛  ½   ⅓   ¼   ⅕   ⅙  1/7  ⅛  ⅔   ¾  ⅖   ⅜   ⅝   ⅞   ⅟

SUPERSCRIPT ⁰   ¹   ²   ³   ⁴   ⁵   ⁶   ⁷   ⁸   ⁹ ᣟ ᵃ ᵇ ᶜ ᵐ ⁿ >> ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶦ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ᑫ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ ᴬᴮᶜᴰᴱᶠᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾQᴿˢᵀᵁⱽᵂˣʸᶻ 

SUBSCRIPT ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₘ ₙ ₐ₆꜀ₔₑբ₉ₕᵢⱼₖₗₘₙₒₚqᵣₛₜᵤᵥᵥᵥₓᵧ₂

⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

ˢᵗ   ⁿᵈ   ʳᵈ   ᵗʰ  § © ™ ⊜ ±   ∓   ∑   ∴   ∵   ≠   ≈  ⇔ ↑ ↕ ↓ △ ▽ ◁ ⊜ ▷ ↔ ← → ≤  ≥  ⇒  •  §  ∀ 𝔹 ℕ    ℤ   ℚ   ℝ   ℂ     π  φ   ∑    ∈    ∉    ∅    ° C    ©    ∟  ⊥    ∥  ≅  ~  Δ  ≡  ≜  ∝  ∞  ⊗   ∩  ∪  ⊆  ⊂  ⊄  ⊇   ⊃  ⊅  ⊖  ¬  ∃  ∄  ∫  ✔ ✘ 

Bharat’s Indian Flag Tri-Colour Specifications

Saffron‎ RGB 255, 153, 51  |  Hexadecimal #ff9933ff  |  CMYK  0/40/80/0

Green‎ ‎RGB 18, 136, 7  |  Hexadecimal #128807ff  | CMYK  87/0/95/47

Blue RGB 0, 0, 136  |  Hexadecimal #000088ff  |  CMYK  100/100/0/47

White RGB 255, 255, 255  |  Hexadecimal #FFFFFF  |  CMYK  0/0/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Red ff0000ff
Orange ff6600ff
Yellow ffff00ff
Green 00ff00ff
Blue 0000ffff
Indigo 4b0082ff
Violet ee82eeff
Bronze 964b00ff
Silver c0c0c0ff
Gold d4af37ff

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.